45 - 50 triệu | QTC LAPTOP | Laptop Phan Thiết, Laptop Bình Thuận